GEGEVENSVERWERKING

1. Algemeen beleid:

Deze Privacyverklaring is van toepassing op deze website: https://leenlagrou.com

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: ZON & KLAAR BV, gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Heidestraat 108 en ondernemingsnummer 0770.426.854.

ZON & KLAAR BV verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

ZON & KLAAR BV is de Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert via email, ingegeven worden in het contactformulier op de website, en/of ingegeven worden bij het bestelling van onze diensten.

We verzamelen de volgende soorten gegevens van u:

- Bedrijfsnaam/naam en voornaam;
- Email-adres;
- Telefoon/Gsm-nummer;
- Ip-adres;
- Overige persoonsgegevens die u ons zelf zou overmaken via email/bijlages;

2. Doel van de verwerking:

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het uitoefenen van onze diensten en stellen ons in de mogelijkheid om met u, op uw vraag daartoe, in contact te treden. Uw emailadres kan tevens gebruikt worden om u op geregelde tijdstippen nieuwsbrieven toe te sturen. U heeft ten allen tijde het recht om zich uit te schrijven van deze mailinglist via de daartoe bestemde link in iedere nieuwsbrief.

We hebben uw persoonsgegevens nodig om u de volgende diensten te leveren:

- Professioneel contact via telefoon, email, enz.
- Beheer van klantendossiers
- Aangifte van belastingen
- Dienstverlening (antwoorden op de door u gestelde vraag) en om de te sluiten overeenkomst op een correct manier te kunnen uitvoeren
- Marketingactiviteiten : digitale nieuwsbrief, versturen drukwerk en uitnodigingen
- facturatie en administratie

3. Cookies en social media:

Voor wat het gebruik van cookies betreft, verwijzen wij u naar ons Cookie-beleid.

ZON & KLAAR BV  beschikt ook over een bedrijfspagina op de sociale media, Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze platformen worden enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren (verspreiden nieuwsbrieven, doen van aankondigingen,. ..). U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze sociale media platformen te volgen.

ZON & KLAAR BV is in geen enkel geval verantwoordelijk voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens door deze externe kanalen. U zal zich voorafgaandelijk willen informeren aangaande het cookie- en privacy-beleid bij deze externe aanbieders.

4. Geen doorgifte van uw persoonsgegevens:

Geen enkele derde heeft toegang tot uw persoonsgegevens voor commerciële redenen, en evenmin geven wij uw persoonsgegevens door voor commerciële redenen, tenzij dat specifiek vereist is bij wet. Indien wij zouden samenwerken met bedrijven die uw gegevens zouden verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarin de nodige garanties worden verkregen aangaande de correcte verwerking.

5. Bewaartermijn:

Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang de wet dit voorschrijft of totdat u ons op de hoogte stelt dat u niet langer informatie wilt ontvangen.

6. Wat zijn uw rechten?

Uw rechten als betrokkene zijn;

-           Recht op inzage
-           Recht op wijziging van gegevens
-           Recht op gegevenswissing
-           Recht op dataoverdracht
-           Recht van bezwaar
-           Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van  uw rechten indient, zullen wij u eerst dienen te verifiëren.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door mij gemaakte administratieve kosten. In datzelfde kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan uw  verzoek wordt gegeven.

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (zie infra).

7. Vragen of opmerkingen?

In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op met ons via email mail@h-water.be of schriftelijk naar ZON & KLAAR BV, gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Heidestraat 108 en ondernemingsnummer 0770.426.854.

Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld, neemt u dan contact op met de Privacy Commissie – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of contatc@apd-gba.be -  (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/