Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
 • Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 • Onderneming: Zon&Klaar BV, met maatschappelijke zetel te Heidestraat 108, 2070 Zwijndrecht, met ondernemingsnummer 0770.426.854
 • Fotograaf/contactpersoon: Leen Lagrou fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. Heidestraat 108, 2070 Zwijndrecht
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 • Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

 • Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte, facebook, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
 • Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
 • De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties.
 • Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 • Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
 • Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
 • Het aanbod wordt als aanvaard beschouwd zodra de voorschotfactuur (30% van het pakketprijs) is voldaan.

Artikel 5. Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 • Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.
 • Cadeaubonnen kunnen niet worden terugbetaald in geld. Er kan niet van de aankoop van de cadeaubon worden afgezien.

Artikel 6. Ontwerp album

 • Ontwerpen worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.
 • Fotograaf laat ontwerpen niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd. Opdrachtgever kan 2 maal een aanpassing vragen. Na de laatste ontwerpverandering vervalt de goedkeuring van de klant en wordt het album besteld.
 • Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek.

Artikel 7. Levering

 • Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 • Er wordt geen overzicht van de onbewerkte beelden aan de klant zichtbaar gemaakt. De fotograaf maakt zelf de keuze binnen de afgesproken te leveren beelden.
 • De online digitale album blijft twee maanden gratis beschikbaar. Deze periode kan tegen betaling per verlengd worden.
 • Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail of andere kanalen gecommuniceerd.
 • Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 • Bestellingen kunnen na afspraak in de studio opgehaald worden of per post verstuurd worden. Voor verzending wordt € 15,00 per stuk aangerekend. Moet het erg snel gaan, dan komt een koerier je pakje brengen. Tarief op aanvraag. Bij verzending van bestellingen per post is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering. Omdat elke bestelling op maat gemaakt wordt is retourneren niet mogelijk.
 • RAW-bestanden en onafgewerkte files worden niet geleverd

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 • Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 • De factuur met betrekking tot de reservering van de opdracht (voorschotfactuur) dient zo spoedig mogelijk voldaan te zijn, teneinde de overeenkomst voor de gewenste datum definitief vast te stellen.
 • Er worden geen resultaten van de fotosessie getoond voor dit verschuldigde bedrag betaald is.

Artikel 9. Vergoeding

 • Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op zijn prijslijsten. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde werk.
 • Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit doorrekenen aan de opdrachtgever.
 • De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen zoals deze op de prijslijsten staan vermeld.
 • Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien de foto-opdracht plaatsvindt buiten de gekozen km vermeld op de gekozen formule, zal een vergoeding gevraagd worden van € 0,45/km + indien de reistijd langer dan een uur bedraagt wordt er een reistijdvergoeding van €30/uur aangerekend.

Artikel 10. Annulering en opschorting

 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, een administratieve meerkost vragen van, € 20 plus postkosten.
 • Indien de opdrachtgever niet komt opdagen op de dag zelf van de geplande fotoshoot, zal de opdrachtgever het volledig verschuldigd bedrag dienen over te maken aan de fotograaf.
 • Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd een administratieve kost aan te rekenen aan de opdrachtgever van € 50 plus de postkosten of het contract te ontbinden/op te schorten.
 • Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Een portretsessie (met uitzondering van trouwreportages en events) kan tot drie weken voorgaand aan de geplande sessie geannuleerd worden. Er wordt door de fotograaf dan een nieuwe datum voorgesteld zonder meerprijs. Bij annulatie binnen de week van de geplande shoot zal een annulatiekost van €50 aangerekend worden. Bij niet opdagen door de opdrachtgever op de geplande shoot zal tevens ook het afgesproken bedrag aangerekend worden, indien deze shoot plaatsvindt op locatie buiten de gekozen pakket voorziening, zal er een km vergoeding aangerekend worden van ratio: € 0,45/km.
 • Bij annulering van een huwelijks- , event-, reportage door de opdrachtgever wordt het reeds betaalde voorschotfactuur niet terug gestort. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering.
 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door de fotograaf.

Artikel 11. Klachten

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten na de termijn van 8 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht en Licentie

 • Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
 • Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij de fotograaf met wie de klant een overeenkomst heeft.
 • Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Indien de opdrachtgever wenst dat de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie (van hem/haar of gezin) NIET gebruikt worden voor promotie van de fotograaf, dient de klant dit vooraf te melden aan de fotograaf. Er wordt dan een extra kost van 10% op het gekozen pakket in rekening gebracht.
 • De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 • Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 • Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 • Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
 • De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf de geldende SOFAM-tarieven.

Artikel 13. Portretrecht

 • Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 • Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
 • Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden, indien er een bezwaar wordt gemaakt behoud de fotograaf het recht een 10% toe te voegen aan de prijs overeen gekomen voor de te maken opdracht.

Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verlies van beeldmateriaal door technisch mankement, daar dit buiten de wil van de fotograaf om is, hier is sprake van overmacht.
 • De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 • Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 • Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Overige bepalingen

 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.